Zorgbeleid middelbaar

De zorg voor onze leerlingen uit de middelbare school wordt gedragen door het hele pedagogische team. Aan de basis staat de klasleerkracht.

Deze is het eerste aanspreekpunt en de centrale figuur die eventuele zorgwaarnemingen en zorgmeldingen van de collega’s, de ouders of de leerling centraliseert en behartigt. Indien nodig worden deze ter bespreking voorgelegd en gebundeld in het wekelijkse lerarencollege. De klasleerkracht communiceert hierover met de ouders en de leerling.

Wanneer de zorgvraag het gewone klasbeleid overstijgt en tevens in geval van geattesteerde leerstoornissen, is er sprake van verhoogde zorg. Dan wordt hulp en advies van de zorgcoördinator ingeroepen. Op basis van alle verkregen informatie coördineert deze het opstellen van handelingsplannen en/of sticordimaatregelen. Ook het opvolgen van de uitvoering, de evaluatie en de eventuele bijsturing hiervan liggen bij de zorgcoördinator.

Wanneer hulp van derden noodzakelijk geacht of gevraagd wordt door de school of de ouders, (bvb testen, onderzoek, therapie, GON,..) wordt het CLB aangesproken om dit te coördineren. Dan is er sprake van uitgebreide zorg.

Elke week is er overleg tussen de zorgcoördinator en het CLB rond de zorgvragen van de school.

In dit zorgcontinuüm ‘basiszorg – verhoogde zorg – uitgebreide zorg’ is correcte en open communicatie tussen alle betrokken partijen onontbeerlijk.

In de rand van de zorgbrede werking wordt de studiekeuzebegeleiding voor de laatstejaars (mede met het CLB) verzorgd en wordt door het voltallige lerarenteam een drugsbeleidplan uitgewerkt .

Lees verder over zorg: Centrum voor leerlingenbegeleiding(CLB) >>