Achtergrond

In de steinerscholen nemen jaarfeesten een belangrijke plaats in. Een jaar verloopt namelijk net zoals de dag volgens een vast en herkenbaar ritme.
De voorspelbaarheid geeft vooral de jongere kinderen een gevoel van herkenning. Vanuit dit veilige kader kan het kind zich ontplooien en groeien.

Hoe vieren we?

De kinderen bereiden de jaarfeesten zoveel mogelijk zelf voor. Het zijn telkens weer hartverwarmende momenten.
In de lagere school zijn ouders altijd welkom bij het vieren van het feest. In de middelbare school maken de jongeren zelf het feest. Ze doen dit in een vorm die hen aanspreekt. Uiteraard gebeurt dit onder supervisie van het leerkrachtenteam.

Wat vieren we?

Feesten

 • Michaëlsfeest
  Een nieuw schooljaar is begonnen en de zomer heeft ons al zijn kracht gegeven. De herfst kondigt zich aan en het vraagt moed, aandacht en bewustzijn om deze donkere periode te overbruggen. Michaël, de drakenbevrijder verbeeldt deze moed.
 • Sint Maarten
  Sint-Maarten is de eerste van een reeks ‘lichtfeesten’ die eindigt met het feest van Maria Lichtmis. Veertig dagen voor kerst trekken we met onze lantaarn over het donkere pad. Het lichtje is het symbool van ons innerlijke licht. Tijdens het Sint-Maartensfeest delen de ouders en de kinderen soep en pannenkoeken.
 • Sinterklaas
  De Sint komt vertellen dat de advent is aangebroken. Maria is onderweg naar de aarde. In de grote zaal voeren de leerlingen het sinterklaasspel op. De Sint zelf brengt een bezoek aan de kinderen van de basisschool. Hij maakt ze blij met nuttige geschenken en krijgt hulp van de klassenouders.
 • Advent (de 4 maandagen voor kerstmis)
  Dit is een tijd van naar binnen keren en verlangen. Bij het begin van de week bezinnen de leerlingen van de middelbare school zich tijdens een gezamenlijke viering. In de lagere school voegen de kinderen elke week een lichtje toe aan een spiraal van dennengroen.
 • Kerstmis
  Met Kerstmis vieren we de donkerste tijd van het jaar en de geboorte van Christus. Op kerstdag kwam Hij als kwetsbaar kindje ter wereld met een boodschap van licht, liefde en vrede. Hoogtepunt is elk jaar het kerstspel door de leraren.
 • Maria Lichtmis
  Van alle kaarsstompjes van de voorbije donkere tijd maken de kinderen kaarsbootjes en fakkels. Een grote kaarsboot wordt te water gelaten, begeleid door leerlingen, leraren en de ouders van de lagere school. Zo wordt de donkere periode afgesloten.
 • Carnaval
  Het carnavalsfeest staat aan de vooravond van de vastenperiode. De kinderen van de basisschool komen verkleed naar school.
 • Palmpasen
  Aan het begin van de passietijd dragen de kinderen in de palmpasenoptocht hun eigen levenstak. Die hebben ze versierd met kleurrijke linten. Bovenaan schittert de haan, met eieren en vruchtjes die naar nieuw leven wijzen.
 • Pasen
  Pasen is een groot geboortefeest. De natuur komt weer tot leven. Je merkt het aan de bomen, de jonge plantjes en het gezang van de vogels.
 • Pinksteren
  Vijftig dagen na Pasen, verbinden hemel en aarde zich. De aarde tooit zich als een bruid. Twee kleuters, meestal de oudste kinderen van de groep, zijn de pinksterbruid- en bruidegom. De schoolrijpe kinderen krijgen bijzondere aandacht. Voor hen komt de eerste klas eraan. Ook grootouders zijn uitgenodigd om dit zonnige feest bij te wonen.
 • Sint-Jansfeest
  De zon heeft haar hoogste stand bereikt. Muziek, zang, spel en dans maken het Sint-Jansfeest tot een zomerfeest. Met durf en overgave springen we over het vuur heen. De zomervakantie begint.