Getuigschriften

klas11_periodetoets

Lagere school

Aan het einde van het schooljaar ontvangt elk kind van de lagere school een getuigschrift. Het schetst een samenvattend beeld van de ontwikkeling in het voorbije jaar. Ouders volgen erin de vorderingen voor de verschillende vakken. De leraren geven ook aan waar en hoe remediëring nodig is.

Middelbare school

De beoordeling in de middelbare school gebeurt aan de hand van taken en opdrachten, mondelinge en schriftelijke toetsen en tests. De leerkrachten evalueren ook de schriften, de medewerking in de klas en de werkstukken.

Permanente beoordeling is de rode draad. Uiteindelijk resulteert het beeld van de leerling dat hierdoor vanuit de verschillende vakken ontstaat, in het jaarlijks pedagogisch getuigschrift. Dit getuigschrift groeit geleidelijk in de loop van het schooljaar (herfstrapport, kerstrapport, paasrapport en ten slotte eindevaluatie).

Aan het einde van het schooljaar beslist de delibererende klassenraad over het oriënteringsattest (A-, B- of C-attest). Na het met vrucht beëindigen van een eerste of tweede graad krijgt de leerling hiervan een getuigschrift.

Naar het volgende onderdeel: Onze school (dagelijkse werking) >>