Onderstaande bepalingen hebben tot doel de voorwaarden te omschrijven waaronder u toegang hebt tot de website.

De school biedt u deze site en de opgenomen informatie aan voor zover u de op deze webpagina uiteengezette “gebruiksvoorwaarden” zonder enig voorbehoud aanvaardt. Door de website en informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden. Deze zijn de volgende.

1. Informatie

De gegevens op deze site worden geacht correct te zijn op het ogenblik dat ze gepubliceerd worden, maar kunnen na verloop van tijd onnauwkeurig worden of verouderd zijn. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

De school heeft geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit gebruik van de informatie op deze website. De gebruiker dient alle voorzorgen te nemen om zich ervan te vergewissen dat wat u voor uw gebruik selecteert, vrij is van virussen, bugs, Trojaanse paarden enz., die uw gegevens of uw apparatuur kunnen vernietigen of aantasten.

2. Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. De school controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

De school heeft geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar de site verwijst.

3. Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

De school behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.

4. Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit deze site of enig daarin vervat gegeven, vallen onder de toepassing van het Belgische recht.
Raadpleging van deze website houdt de aanvaarding in van de rechtspraak van de rechtbanken van België, in een geding voortvloeiend uit het gebruik van deze website.