Zorgbeleid van de school

De zorg voor onze leerlingen is een aangelegenheid van het hele pedagogische team.

De klasleerkracht is de centrale figuur die zorgwaarnemingen en zorgmeldingen van collega’s of ouders centraliseert en behartigt en hierover met de ouders, de leerling en de zorgcoördinator communiceert. Naast de interventies bij acute situaties, heeft de zorgcoördinator een à tweemaal per trimester een kindbespreking/zorgoverleg met elke klasleerkracht, om de efficiëntie van de zorg te evalueren en eventueel bij te sturen.

Heeft een leerling verhoogde of uitgebreide zorg nodig, dan gebeurt de begeleiding en opvolging in overleg met de zorgcoördinator, het CLB en de ouders.

Zorgbeleid basisschool

De Zonnewijzer houdt altijd rekening met de behoefte van het individuele kind. In de loop van het eerste trimester bespreken de leerkrachten met de zorgleerkracht mogelijke noden bij individuele leerlingen. Ze kijken daarbij altijd naar het hele plaatje: wat kan deze leraar voor dit kind betekenen? Hoe ziet zijn thuissituatie eruit? Welke signalen zijn er?

De klasleraar en het zorgteam formuleren daarop de passende aanpak en ondersteuning voor leerlingen die in aanmerking komen voor verhoogde zorg of uitbreiding van zorg. Afhankelijk van de zorgvraag worden de ouders geïnformeerd of geraadpleegd.

Halverwege het schooljaar overloopt het team deze leerlingen nog eens in een speciale klassenraad.

(klik op de afbeelding om groter te zien)

Zorgbeleid middelbaar

De zorg voor onze leerlingen uit de middelbare school wordt gedragen door het hele pedagogische team. Aan de basis staat de klasleerkracht.

Deze is het eerste aanspreekpunt en de centrale figuur die eventuele zorgwaarnemingen en zorgmeldingen van de collega’s, de ouders of de leerling centraliseert en behartigt. Indien nodig worden deze ter bespreking voorgelegd en gebundeld in het wekelijkse lerarencollege. De klasleerkracht communiceert hierover met de ouders en de leerling.
Wanneer de zorgvraag het gewone klasbeleid overstijgt en tevens in geval van geattesteerde leerstoornissen, is er sprake van verhoogde zorg. Dan wordt hulp en advies van de zorgcoördinator ingeroepen. Op basis van alle verkregen informatie coördineert deze het opstellen van handelingsplannen en/of sticordimaatregelen. Ook het opvolgen van de uitvoering, de evaluatie en de eventuele bijsturing hiervan liggen bij de zorgcoördinator.

Wanneer hulp van derden noodzakelijk geacht of gevraagd wordt door de school of de ouders, (bvb testen, onderzoek, therapie, GON,..) wordt het CLB aangesproken om dit te coördineren. Dan is er sprake van uitgebreide zorg.

Elke week is er overleg tussen de zorgcoördinator en het CLB rond de zorgvragen van de school.

In dit zorgcontinuüm ‘basiszorg – verhoogde zorg – uitgebreide zorg’ is correcte en open communicatie tussen alle betrokken partijen onontbeerlijk.

In de rand van de zorgbrede werking wordt de studiekeuzebegeleiding voor de laatstejaars (mede met het CLB) verzorgd en wordt door het voltallige lerarenteam een drugsbeleidplan uitgewerkt .

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

VCLB Leuven

Onze school werkt voor de leerlingenbegeleiding samen met VCLB Leuven, K. Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven.

Wat en hoe?

Voor de basisschool

Ouders en hun kinderen kunnen bij het CLB terecht met vragen over leren en studeren, studiekeuze, welbevinden en gezondheid. CLB-medewerkers geven informatie, advies, een korte begeleiding en verwijzen naar andere hulp als dit nodig is. Het CLB werkt aanvullend op de interne zorg van de school.
Het CLB biedt enkel hulp als er een vraag is van ouders of school. Het CLB werkt in het belang van de leerling, onafhankelijk, vertrouwelijk en gratis.

Voor de middelbare school

Leerlingen en ouders kunnen bij het CLB terecht met vragen over leren en studeren, studiekeuze, welbevinden en gezondheid. CLB-medewerkers geven informatie, advies, een korte begeleiding en verwijzen naar andere hulp als dit nodig is. Het CLB werkt aanvullend op de interne zorg van de school.
Het CLB biedt enkel hulp als er een vraag is van leerling, ouders of school en de leerling ermee instemt. Het CLB werkt in het belang van de leerling, onafhankelijk, vertrouwelijk en gratis.
Meer informatie vind je op deze pagina en in deze brochure.

Wie?

In elke school doet een CLB-team de begeleiding. De CLB-anker is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De CLB-anker voor onze lagere school en speelklassen is Liesbeth Moeys (gsm 0490 64 51 45), voor de middelbare school is dat Niki Paeps (gsm 0490 64 51 13).

Naast de anker maken ook een arts en paramedisch werker deel uit van het CLB-team. Zij staan in voor de medische onderzoeken (1ste en 3de jaar), vaccinaties en vragen over gezondheid. Hilde Lagae (gsm 0490 64 51 37) is de CLB-arts voor onze school en Caroline Bulteel (gsm 0490 64 51 91) is de paramedisch werker.

Hulp buiten school en CLB

Ook buiten school en CLB kunnen jongeren hulp vinden via gesprek, chat of telefoon.
Uitgebreide informatie over het CLB kan je terugvinden in het schoolreglement van de basisschool of het schoolreglement van de middelbare school.