Voor het aansturen van de dagelijkse werking hebben de basisschool en middelbare school elk een raad van bestuur, met een algemene vergadering voor de statutaire basis. De werkgroepen worden overkoepeld en aangestuurd door het ouderplatform.

Raad van bestuur

Schoolbestuur Basisschool

Heb je een lange termijn visie op de school? Heb je managementervaring die je wilt inzetten voor de school? Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel?
Dan kan je als lid van de vzw worden verkozen in de raad van bestuur van de vzw R. Steinerschool Leuven – Basisschool, kortweg het schoolbestuur. Het bestaat uit minstens 3 leden die worden benoemd voor een termijn van 3 jaar.
Het schoolbestuur is eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van de school op gebied van onderwijs, financiën en personeel. Het schoolbestuur delegeert nader omschreven taken en bevoegdheden aan de schoolleiding, de directeur

Schoolbestuur Middelbare school

De Raad van bestuur van de vzw Middelbare Steinerschool Vlaanderen bestaat uit bestuurders van de zeven vestigingsplaatsen van deze middelbare school. Het is de inrichtende macht van het middelbaar onderwijs op deze zeven plaatsen.
Lokaal wordt de raad van bestuur vertegenwoordigd door de Leuvense bestuurders (1 of 2 ouders en de Pedagogisch Gevolmachtigde).

Algemene Vergadering (AV)

Ben je ouder, grootouder, personeel of ben je op een andere wijze betrokken bij de basisschool? Heb je interesse in de werking van de basisschool? Wil je graag meer betrokken zijn?

In dat geval kun je lid worden van de vzw R. Steinerschool Leuven – Basisschool. De algemene vergadering (AV) van deze vzw houdt toezicht op de werking van het schoolbestuur.

Een keer per jaar wordt de Algemene Vergadering bijeengeroepen. Dat doet de Raad van Bestuur die is samengesteld uit verkozen ouders, personeelsleden en een verkozen voorzitter.

De AV is er voor ouders, medewerkers en leraren. Allemaal kunnen ze lid worden van de vzw. Leden ondertekenen één keer per jaar een engagementsverklaring.

Ouderplatform

Het ouderplatform is samengesteld uit ouders die kennis, ervaring en initiatieven verenigen in werkgroepen en komen op maandelijkse basis in vergadering samen in het eigen ouderlokaal. De leden wisselen informatie uit, krijgen of geven toelichting. Een stuurgroep leidt deze bijeenkomst in goede banen. Je kan er als ouder terecht om eigen initiatieven en ideeën te lanceren. Bij een kopje thee of koffie wissel je van gedachten met andere ouders en laat je je stem horen. Het is dus zeer laagdrempelig en alle ouders zijn er welkom. De werkgroepen verzamelen concrete gedeelde interesses van ouders (poppen, hout, koor, handwerk, enzovoort) die hun talenten en gezellig samenzijn inzetten voor de school. De ouderraad van de basisschool kan je bereiken via ouderraadbs@steinerschoolleuven.be